Press ESC to close

Từ điển tra từ

Tổng hợp từ điển tra cứu các định nghĩa hoặc khái niệm được giải thích dễ hiểu đến bạn đọc. Các từ/câu tổng hợp trên 2 loại ngôn ngữ Việt – Anh. Khi theo dõi thư mục này bạn sẽ dễ dàng đọc chú thích diễn giải nghĩa của câu/từ rõ ràng hơn.